Koniec sesji:  
-
w koszyku: 0 biletów (0.00zł)
wybierz spektakl
wybierz termin
wybierz miejsce
podsumowanie
podsumowanie i dane kupującego

Regulamin internetowej sprzedaży biletów
przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu1. Aby dokonać zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line należy:
a) zaakceptować niniejszy regulamin
b) dokonać rejestracji Kupującego, przy czym Organizator dopuszcza zakup biletów bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych (imię, nazwisko, adres e-mail)
c) wybrać wydarzenie i ilość biletów
d) wydrukować bilet/y
2. W sprzedaży są bilety na wydarzenia organizowane przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są uczniowie i studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści.
5. Sprzedaż biletów na określone wydarzenie kończy się najpóźniej na 4 godziny przed jego rozpoczęciem. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
6.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
7. Płatności za bilety można dokonać:
a) poprzez przelew elektroniczny. Płatności obsługuje firma DialCom 24 z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15 przy pomocy portalu www.przelewy24.pl
b) za pomocą karty płatniczej VISA, MASTERCARD, Maestro, JCB, Diners Club, POLCARD oraz przy użyciu kart VISA Elektron (jeżeli bank dopuszcza taką możliwość).  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
8. Zapłaty za zamówione bilety należy dokonać w ciągu 2 godzin. Płatność niepotwierdzona w tym czasie przez bank Kupującego, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Potwierdzenie operacji po tym czasie skutkuje zwróceniem pieniędzy przez operatora na konto Kupującego.
9. Po dokonaniu przelewu za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl na podany przez Kupującego adres mailowy zostanie wysłany bilet elektroniczny w formacie pdf.
10.  Aby otrzymać fakturę należy w trakcie zamówienia zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura może być wystawiona na osobę lub firmę.
11. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno wydarzenie przez Kupującego.
12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
13. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie; nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
14. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
15. Bilet kserowany, skanowany, przerabiany i uniemożliwiający weryfikację kodu jest nieważny.
16. Teatr zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dowodu tożsamości w przypadku wątpliwości dotyczących właściciela biletu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
19. Brak możliwości zakupu biletu poprzez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Teatru.
20. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 9,10, 12 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu online biletu na Wydarzenie.
21. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym i w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Otrzymane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich oraz do ich poprawiania i uaktualniania, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
22. Zwrot lub zamiana biletów zakupionych za pośrednictwem internetu jest możliwy jedynie w przypadku odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru.
23. Zmiana w obsadzie Wydarzenia nie jest istotną zmianą uzasadniającą zwrot biletu.
24. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero w czasie przerwy w spektaklu.
25. Klauzula informacyjna
    1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań.
    2. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda.
    3. Celem zbierania danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
    4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
    6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
    7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
    8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
    9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
    10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
    11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację, umowy lub świadczeń.
    12. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
        ◦ Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań;
        e-mail: iod@opera.poznan.pl