Koniec sesji:  
-
w koszyku: 0 biletów (0.00zł)
wybierz spektakl
wybierz termin
wybierz miejsce
podsumowanie
podsumowanie i dane kupującego

Regulamin internetowej sprzedaży biletów
przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

 

 1. Aby dokonać zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line należy:
  1. zaakceptować niniejszy regulamin
  2. dokonać rejestracji Kupującego, przy czym Organizator dopuszcza zakup biletów bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych (imię, nazwisko, adres e-mail)
  3. wybrać wydarzenie i ilość biletów
  4. wydrukować bilet/y
 2. W sprzedaży są bilety na wydarzenia organizowane przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są uczniowie i studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści.
 5. Sprzedaż biletów na określone wydarzenie kończy się najpóźniej na 4 godziny przed jego rozpoczęciem. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Płatności za bilety można dokonać:
  1. poprzez przelew elektroniczny. Płatności obsługuje firma DialCom 24 z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15 przy pomocy portalu www.przelewy24.pl
  2. za pomocą karty płatniczej VISA, MASTERCARD, Maestro, JCB, Diners Club, POLCARD oraz przy użyciu kart VISA Elektron (jeżeli bank dopuszcza taką możliwość). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 8. Zapłaty za zamówione bilety należy dokonać w ciągu 2 godzin. Płatność niepotwierdzona w tym czasie przez bank Kupującego, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Potwierdzenie operacji po tym czasie skutkuje zwróceniem pieniędzy przez operatora na konto Kupującego.
 9. Po dokonaniu przelewu za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl na podany przez Kupującego adres mailowy zostanie wysłany bilet elektroniczny w formacie pdf.
 10. Aby otrzymać fakturę należy w trakcie zamówienia zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura może być wystawiona na osobę lub firmę.
 11. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno wydarzenie przez Kupującego.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
 13. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie; nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 14. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
 15. Bilet kserowany, skanowany, przerabiany i uniemożliwiający weryfikację kodu jest nieważny.
 16. Teatr zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dowodu tożsamości w przypadku wątpliwości dotyczących właściciela biletu.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 19. Brak możliwości zakupu biletu poprzez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Teatru.
 20. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art. 38 ust. 9,10, 12 prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; tym samym odstąpienie od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu online biletu na Wydarzenie.
 21. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym i w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Otrzymane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich oraz do ich poprawiania i uaktualniania, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
 22. Zwrot lub zamiana biletów zakupionych za pośrednictwem internetu jest możliwy jedynie w przypadku odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru.
 23. Zmiana w obsadzie Wydarzenia nie jest istotną zmianą uzasadniającą zwrot biletu.
 24. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero w czasie przerwy w spektaklu.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda.
 3. Celem zbierania danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację, umowy lub świadczeń.
 12. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań;
  e-mail: iod@opera.poznan.pl

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU W CZASIE PANDEMII

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) wprowadzony przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (dalej Teatr) określa szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu w jego siedzibie i poza siedzibą Teatru (dalej Wydarzenie) w celu konieczności przeciwdziałania i zapobiegania epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 2. Regulamin wprowadza się w oparciu o „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, których treść znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2- w-polsce


§ 2

 1. O niniejszym Regulaminie Teatr informuje Widza (uczestnik Wydarzenia) oraz udostępnia go Widzowi kupującemu bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem zakupu Biletu na stronie internetowej Teatru www.opera.poznan.pl a także podczas zakupu biletu poprzez powyższą stronę.
 2. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od
  tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.


§ 3

 1. Widz jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w miejscu organizowania przez Teatr Wydarzenia zasad i stosowania się do poleceń osób działających w imieniu Teatru.
 2. Osoby działające w imieniu Teatru w miejscu Wydarzenia są uprawnione do wezwania osoby biorącej udział w Wydarzeniu (Widza) do opuszczenia miejsca Wydarzenia, w wypadku nie przestrzegania przez nią Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, przy czym w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 4

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
 2. Przed wejściem na miejsce Wydarzenia każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Oświadczenie można złożyć wyłącznie w dniu wydarzenia przy wejściu na Wydarzenie.
 4. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Teatru: https://opera.poznan.pl/pl/regulaminy-sprzedazy-biletow.
  Widzowie którzy zakupili bilet drogą elektroniczną otrzymują takie Oświadczenie mailowo oraz dostępne są w kasach Teatru.
  Obsługa Teatru będzie także przygotowana do wydania Oświadczeń w dniu Wydarzenia.
 5. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1, taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet nie podlega zwrotowi.
 6. Jeżeli Widz odmawia złożenia Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Teatr nie dopuści Widza do udziału w Wydarzeniu, a cena za Bilet nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem Widza w Wydarzeniu, dane zawarte przez Widza w Oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym na ich żądanie bądź decyzją Teatru.
 8. Oświadczenie będzie przechowywany przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia zakończenia Wydarzenia. Po tym terminie zostanie zniszczone, na okoliczność czego zostanie sporządzony protokół.
 9. Widzowie składający Oświadczenie na wskazany powyżej adres e-mail zobowiązani są do przekazania informacji na wejściu Teatrowi która to okoliczność będzie weryfikowana.

§ 5

 1. Teatr zastrzega prawo pomiaru temperatury ciała Widza w sposób bezdotykowy (termometrem bezdotykowym).
 2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała Widza spowoduje odmowę dopuszczenia Widza do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 6

 1. Na miejscu Wydarzenia Widz zobowiązany jest do bezwzględnego zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, przy czym obowiązek ten dotyczy także Widzów w trakcie Wydarzenia przebywających na widowni. Teatr nie zapewnia widzom maseczek lub przyłbic.
 2. Na terenie Wydarzenia, w tym także podczas przemieszczania się na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z miejsca Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych wskazanych przez osoby upoważnione przez Teatr, w szczególności Widz zobowiązany jest zachować dystans społeczny nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
 3. Widz jest zobowiązany do dezynfekcji środkami dezynfekującymi zapewnionymi przez Teatr, umieszczonymi w oznakowanych miejscach, w szczególności przed wejściem na teren Wydarzenia.

§ 7

 1. Procedura wpuszczania Widzów na teren Wydarzenia rozpoczynać się będzie na 45 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia i kończyć na 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 2. Widz (Uczestnik) spóźniony nie będzie miał możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu, a cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 8

 1. Teatr udostępnia Widzom wyznaczoną ilość miejsc na widowni z zastrzeżeniem postanowień ust.2.
 2. W przypadku wprowadzenia tzw. „żółtej strefy” w mieście Poznań lub powiecie poznańskim w związku z pandemią SARS-CoV-2, Teatr zastrzega prawo nierealizowania 25% sprzedanych biletów oraz zwrotu ich ceny nabywcom, z zachowaniem kolejności ich nabycia tj. powyższe dotyczyć będzie biletów najpóźniej zakupionych. W przypadku wprowadzenia tzw. „czerwonej strefy” w mieście Poznań lub powiecie poznańskim w związku z pandemią SARS-CoV-2, Teatr zastrzega prawo nierealizowania 100% sprzedanych biletów oraz zwrotu ich ceny nabywcom.
 3. Widz ma obowiązek respektowania zasad zajmowania miejsc na widowni w sposób wyznaczony przez Teatr z uwzględnieniem postanowień ust.3.
 4. Rzędy powinny być przez Widzów zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem co najmniej jednego wolnego miejsca między Widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy Widza, który bierze udział w Wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia, jest osobą towarzyszącą osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie lub osobie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych przez Teatr miejsc.

§ 9

 1. Zaleca się Widzom:
  1. posługiwanie się w miarę możliwości biletami elektronicznymi.
  2. o dokonywanie wszelkich rozliczeń bezgotówkowo.

§ 10

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020.

 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

Niniejsza klauzula jest związana z przetwarzaniem danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia osób fizycznych.

 

 1. Administratorem danych jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9, 61-701 Poznań a administrującymi danymi jest Dyrektor Teatru.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy art. 9 ust 1 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO” w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących informacji o stanie zdrowia uczestników wydarzeń artystycznych/spektakli a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19.
 4. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom Administratora. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości udziału w wydarzeniu artystycznym/spektaklu.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom i instytucjom (w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w Teatrze do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków w związku z zagrożeniem epidemicznym (przez 2 tygodnie) a następnie zniszczone lub przekazane do archiwum zakładowego.
 7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: iod@opera.poznan.pl
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 3, 00-190 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, także nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.